Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill skärpa och förbättra reglerna för arbetskraftsinvandring

Publicerad

Regeringen beslutar i dag en lagråds­remiss för att skärpa och förbättra de nuvarande reglerna för arbets­krafts­invandring. Förslagen är de första av flera kommande förslag till föränd­ringar av regel­verket för arbets­krafts­invandring. Den lagråds­remiss som beslutas i dag syftar till att mot­verka utnyttjande av arbets­krafts­invand­rare samt till att attrahera och behålla inter­nationell kom­petens och mot­verka så kallade kompetens­utvisningar.

Ladda ner:

Det är viktigt att komma till rätta med problemen med utländska arbets­tagare som utnyttjas på svensk arbets­marknad. Endast om fusk och orätt­visor stävjas kan legitimi­teten för arbets­krafts­invand­ringen upprätt­hållas. Arbets­krafts­invand­ringen till Sverige är samtidigt viktig för företag som växer och utvecklas.

Lagrådsremiss: Förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

För att motverka att arbets­krafts­invand­rare utnyttjas föreslås bland annat krav på ett anställ­nings­avtal för att beviljas arbets­tillstånd och att Migra­tions­verket ska kunna före­lägga en arbets­givare vid vite att komma in med upp­gifter om arbets­krafts­invand­rarens anställ­nings­villkor. Vidare föreslås att det införs ett försörj­nings­krav vid anhörig­invand­ring kopplat till utländsk arbets­kraft och att brottet organi­serande av människo­smugg­ling utvidgas så att även tillstånd som har utfärdats på grundval av osanna uppgifter omfattas.

− Reglerna för arbets­krafts­invand­ring behöver skärpas och förbättras. Vi måste komma till rätta med problemen med utländska arbets­tagare som utnyttjas på svensk arbets­marknad. Att människor ges sämre arbets­villkor, med lägre lön, längre arbets­dagar eller sämre arbets­miljö för att de kommer från ett annat land strider mot våra mest grund­läggande värde­ringar och skadar den svenska modellen, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

I lagråds­remissen föreslår regeringen även att det införs ett nytt uppe­hålls­tillstånd för vissa hög­kvalifi­cerade personer för att söka arbete eller undersöka förut­sätt­ningarna starta närings­verk­samhet i Sverige. Det föreslås även åtgärder mot så kallade kom­petens­utvisningar, till exempel att ett uppe­hålls­tillstånd för arbete inte ska behöva åter­kallas vid ringa fall av avvikelse eller om en åter­kallelse med hänsyn till omstän­dig­heterna inte framstår som rimlig.

Förslagen i lagråds­remissen utgår från den utredning (SOU 2021:5) som regeringen tog emot tidigare i år. Fler förslag för ett skärpt och förbättrat regelverk för arbets­krafts­invand­ring är just nu på remiss och kommer presenteras under 2022.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Presskontakt

Per Strängberg
Tf. pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Daniel Wolski
Tf. pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00