Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning på effektiva strukturer för validering av kunskaper och kompetenser på regional nivå

Publicerad

Validering av arbetstagares kunskaper och kompetenser är ett viktigt verktyg för en fungerande kompetensförsörjning och därmed för att nå hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Regeringen ger därför Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen stödja och utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå 2022–2024. Ambitionen med satsningen är att alla regioner ska ha fungerande strukturer för validering när uppdraget är slut.

I regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 framgår att en väl fungerande kompetensförsörjning möjliggör den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det framgår även att arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet behöver öka mot bakgrund av strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och att validering är ett viktigt verktyg för detta.

– Den regionala nivån erbjuds nu goda förutsättningar att utveckla valideringen som är ett viktigt verktyg i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Samtidigt bidrar den regionala nivån till det nationella målet att öka antalet genomförda valideringar, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Uppdraget från regeringen innebär bland annat att regionerna och Gotlands kommun ska erbjudas möjlighet att ansöka om medel från Tillväxtverket för att under en treårsperiod utveckla och etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå.

Tillväxtverket får använda högst 21 000 000 kronor för genomförande av uppdraget under 2022. Regeringen beräknar att ytterligare 21 000 000 kronor per år kommer att avsättas för samma ändamål 2023 och 2024. De län som bedöms ha störst behov ska prioriteras.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney