Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolors arbete med betygssättning ska granskas

Publicerad

Det finns brister i både grund- och gymnasieskolan när det gäller likvärdigheten i betygssättning. Det är ett allvarligt problem eftersom betygen kan avgöra om man kommer in på en utbildning eller inte. Regeringen ger därför Skolinspektionen i uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Skolverkets uppföljningar gällande betygssättning visar bland annat på en stor variation i hur betygen förhåller sig till resultat på nationella prov samt på stora och systematiska skillnader mellan skolor.

– Elever ska utifrån sina förutsättningar göra sitt bästa i skolan. Men de har också rätt att bli bedömda på ett likvärdigt sätt. Betygen ska på ett rättvisande sätt spegla elevers kunskaper, inte vilken skola eleverna går på. Därför måste skolors arbete med betygssättning granskas, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Det nya uppdraget i Skolinspektionens regleringsbrev för 2022 innebär att myndigheten ska granska hur huvudmän och skolor arbetar för att betyg ska sättas i enlighet med gällande bestämmelser, och hur de arbetar med området likvärdig bedömning och betygssättning. Myndigheten har också efter förslag i budgetpropositionen för 2021 fått ökade resurser för att kunna genomföra fler inspektioner, bland annat i skolor med stor avvikelse mellan betyg och resultat på nationella prov.

Skolinspektionen ska årligen redovisa sina insatser på området och slutredovisa uppdraget senast den 15 april 2024.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet