Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk besöksnäring i fokus 2022

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för Tillväxtverket. I myndighetens regleringsbrev ingår satsningar som syftar till att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. Till ändamålet tilldelas Tillväxtverket 75 miljoner kronor.

– Besöksnäringen är en ny basnäring för Sverige. Den är personalintensiv och erbjuder många, inte minst unga personer och personer med utländsk bakgrund, ett första steg in på arbetsmarknaden. Den bidrar både till Sveriges exportintäkter genom utländska besökares konsumtion i Sverige men också genom sin platsbundenhet till lokal och regional utveckling så att stora delar av landet blir mer attraktiva att bo, leva och verka i, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Näringen har lidit stor skada under pandemin och står inför en långvarig återhämtning och omställning till nya förutsättningar. Som ett led i arbetet med att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i Sverige presenterade regeringen i höstas en strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Strategin är ett ramverk och en inriktning för regeringens politik för den kommande tioårsperioden.

Strategin togs fram i dialog med flera av besöksnäringens aktörer och ska bidra till att utveckla strukturer och stärka samverkan så att Sverige kan utvecklas till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt besöksland.

Som ett steg i arbetet med strategins måluppfyllnad innehåller årets regleringsbrev för Tillväxtverket flera satsningar i form av uppdrag till myndigheten som syftar till att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. I budgetpropositionen för 2022 tilldelas Tillväxtverket 75 miljoner kronor för ändamålet.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Regleringsbrev hos Ekonomistyrningsverket (ESV)

Statsliggaren är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev och publiceras av ESV. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.