Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag om nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg och ökade medel till Äldreomsorgslyftet

Publicerad

Som ett led i arbetet med att förstärka den svenska äldreomsorgen ska ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg inrättas vid Socialstyrelsen. Regeringen ger nu myndigheten i uppdrag att föreslå hur ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg kan inrättas och organiseras vid myndigheten. Socialstyrelsen får även fortsatt i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner inom ramen för kompetensatsningen Äldreomsorgslyftet som för 2022 omfattar 1,7 miljarder.


–Staten och kommunerna behöver arbeta tillsammans för att stärka den svenska äldreomsorgen. För det krävs att vi på nationell nivå har en bättre kunskap än idag om förutsättningarna lokalt. Det här var något som bland annat Coronakommissionen identifierade som en brist och som vi nu åtgärdar, säger Lena Hallengren.

Kompetenscentrumet ska ha en central roll och kännetecknas av ett verksamhetsnära arbete samt tvärprofessionell samverkan med relevanta aktörer.

Medel för Äldreomsorgslyftet
Regeringen beräknar att avsätta 1,7 miljarder kronor för Äldreomsorgslyftet under 2022. Socialstyrelsen får fortsatt uppdrag att under 2022 betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning för Äldreomsorgslyftet. Socialstyrelsen ska administrera och följa upp hur medel använts. Äldreomsorgslyftet, som pågått sedan 2020, innebär att ny och befintlig personal kan få utbildning på betald arbetstid. I uppdraget ingår även att uppfylla de krav som anges i uppdraget om att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan och som påverkar villkor för Äldreomsorgslyftet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström