Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdskommissionen: 29 förslag för en starkare välfärd i hela Sverige

Publicerad

Välfärden ska stärkas. Idag presenterar Välfärdskommissionen 29 åtgärdsförslag för att stärka kommunsektorns förmåga att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Förslagen är en del av Välfärdskommissionens slutredovisning, som nu görs efter två års arbete.

- Att alla i vårt land, oavsett storlek på plånboken, får tillgång till vård, skola och omsorg är något som gör oss svenskar stolta. Men arbetsvillkoren och kvaliteten i välfärden måste förbättras. Med Välfärdskommissionen tar vi viktiga kliv framåt, säger statsminister Magdalena Andersson.

Välfärden i Sverige står inför stora utmaningar både när det gäller kompetensförsörjningen och finansieringen. Vi lever allt längre och i takt med att ålderssammansättningen i befolkningen förändras uppstår ett större behov av vård och omsorg i många kommuner och regioner. Om antalet anställda ökar i takt med andelen äldre beräknas det så kallade finansieringsgapet uppgå till 30–45 miljarder kronor år 2026. För att täcka behovet beräknas drygt 40 procent av alla nya jobb behöva vara i kommunalt finansierad verksamhet fram till år 2035.

I december 2019 inrättade regeringen Välfärdskommissionen med uppdraget att identifiera och analysera åtgärder för att stärka framtidens välfärd. Fyra övergripande områden pekades ut som särskilt viktiga: digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsmiljö, effektivisering samt styrning.

Merparten av Välfärdskommissionens 29 åtgärdsförslag har genomförts eller påbörjats. Kommissionen har till exempel initierat en process mellan regeringen och SKR för en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för välfärden. I praktiken handlar det till exempel om att ta fram gemensamma digitala standarder så att informationsutbytet mellan aktörer i välfärden förenklas. Det kan exempelvis också handla om elektroniska tjänstelegitimationer.

Kommissionen har också presenterat förslag som syftar till att bredda och förbättra välfärdens kompetensförsörjning. För de fackliga organisationerna har särskilt fokus lagts vid att föra fram förslag till åtgärder för att stärka välfärdens långsiktiga förutsättningar och förbättra villkoren och arbetsmiljön för de hundratusentals medlemmar som arbetar i välfärden.

- Personalens kompetens, förutsättningar, arbetsvillkor och arbetsmiljö är helt avgörande för välfärdstjänsternas kvalitet och för kompetensförsörjningen. Vi kan konstatera att kommissionens arbete är ett steg i rätt riktning med mer helhetstänk och mindre stuprör. Men det kommer fortsatt kräva fler insatser innan vi når målet om en jämlik välfärd av hög kvalitet i hela Sverige, säger Malin Ragnegård, LO/Kommunal, Heike Erkers, Saco/Akademikerförbundet SSR och Veronica Magnusson, TCO/Vision, i en gemensam kommentar.  

Inom områdena styrning och effektivisering har Välfärdskommissionen presenterat flera förslag för att bättre ta vara på resurser och kunskap inom kommunsektorn. Med utgångspunkt i ett av förslagen tillsattes hösten 2020 en utredning för effektiv ekonomistyrning. Utredningens förslag är nu ute på remiss. Kommissionens förslag ligger även till grund för den nyinrättade delegationen för kommunal ekonomi i balans vid Kammarkollegiet. Den 3 november i år fick därtill en utredare i uppdrag att främja försöksverksamhet i kommuner och regioner.

- Ambitionen med Välfärdskommissionen har varit att arbetet ska leda till konkreta åtgärder och på den punkten har vi lyckats. Men arbetet stannar inte här. Steg för steg ska vi tillsammans fortsätta att förverkliga förslagen och stärka svensk välfärd, säger civilminister Ida Karkiainen.

Välfärdskommissionens medlemmar är också överens om att fortsätta utveckla dialogen mellan staten och kommunsektorn och ytterligare stödja arbetssätt och processer för att till exempel diskutera målsättningar och nå samsyn kring utvecklingsbehov inom välfärdens verksamhetsområden. Det kan till exempel handla om uppföljande möten mellan Välfärdskommissionens parter, utvecklade samrådsformer eller dialog mellan staten och kommunsektorn.

- Arbetet i Välfärdskommissionen har visat hur viktigt det är att vi har en fortlöpande dialog mellan regeringen och kommuner och regioner, som ansvarar för stora delar av välfärden. SKR ser framför sig en fortsatt strukturerad samverkan. Två av de för oss viktigaste frågorna som nu lyfts fram i Välfärdskommissionens slutredovisning, är det fortsatta arbetet med välfärdsutveckling med stöd av digitalisering och tillsättningen av en samordnare för försöksverksamhet inom offentlig verksamhet, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Samtliga av Välfärdskommissionens åtgärdsförslag finns presenterade i slutrapporten som lämnades till regeringen den 16 december. Åtgärderna har tagits vidare till respektive organisation för fortsatt hantering, antingen på egen hand eller gemensamt. Ledamöterna i Välfärdskommissionen är överens om att arbetet ska följas upp. En första samlad uppföljning ska enligt Välfärdskommissionen genomföras våren 2022.

Om Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionen inrättades av regeringen i december 2019 och samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Välfärdskommissionens uppdrag har varit att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Välfärdskommissionen har hållit åtta möten. Den 14 december 2021 hölls ett avslutande möte.

Finansieringsgapet

Den framtida befolkningstillväxten och dess ålderssammansättning är central för välfärdens utveckling. En åldrande befolkning innebär att utgifterna för välfärdstjänster, framför allt äldreomsorg och hälso- och sjukvård, kommer att öka. Om antalet anställda ökar i takt med förändringarna i ålderssammansättningen beräknar Finansdepartementet det så kallade finansieringsgapet till 30–45 miljarder kronor till 2026.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos statsminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering
SKR:s presstjänst
Telefon 08-452 7001
TCO: Hediye Güzel TCO/Vision
Telefon 076 141 73 21
Saco: Thomas Jartsell
Telefon 070-918 64 31
LO/Kommunal: Pressjour
Telefon 010-442 70 30