Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förbättrad beredskap för läkemedelsförsörjning av dosdispenserade läkemedel

Publicerad

Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att säkerställa att det finns en beredskap för försörjning av så kallade dosdispenserade läkemedel. Sådana läkemedel ges bland annat till personer med behov av regelbunden medicinering som har svårt att klara sin läkemedelshantering själva.

– Cirka 240 000 patienter får sina läkemedel dosdispenserade. Det är viktigt att de apotek som har maskinell dosdispensering av läkemedel fungerar såväl i vardagen som i kris, och att det finns möjliga lösningar för att hantera störningar som ändå kan uppstå, säger socialminister Lena Hallengren.

Utgångspunkten för arbetet med uppdraget är patienternas tillgång till läkemedel i vardagen och vid en fredstida kris. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga och analysera beredskapen och kontinuiteten i försörjningen av dosdispenserade läkemedel. Kartläggningen ska inkludera en sammanställning av risker och sårbarheter vid maskinell dosdispensering. 

Läkemedelsverket ska också föreslå åtgärder som ska säkerställa robusthet i de verksamheter som bedriver maskinell dosdispensering. Myndigheten ska också föreslå åtgärder som kan vidtas i händelse av att en verksamhet som bedriver maskinell dosverksamhet påverkas av störningar i produktionen eller händelser i omvärlden som medför att maskinell dispensering av läkemedel tillfälligt eller under en längre period inte är möjlig.

Till exempel ska myndigheten undersöka om finns specifika förutsättningar för maskinell dosdispensering i form av tillgång till strömförsörjning och möjlighet till omfattande lagerhållning.

I kartläggningen och analysen bör aspekter som digitala hot, risker och sårbarheter samt informations- och cybersäkerhetsaspekter särskilt iakttas.

Dosdispenserade läkemedel

Det finns idag tre öppenvårdsapotek i Sverige som bedriver maskinell dosverksamhet som riktar sig till konsumenter, det vill säga när läkemedlen dispenseras i enskilda dospåsar för varje enskild patient. Dosapoteken är öppenvårdsapotek som har tillstånd för maskinell dosdispensering som fås från Läkemedelsverket. Dessa tre apotek försörjer sammanlagt cirka 240 000 patienter med dosdispenserade läkemedel. Patienterna får sina läkemedel dispenserade för två veckor i taget. Det är regionerna som upphandlar tjänsten maskinell dosdispensering från något av de tre dosapoteken.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot