Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fortsatt arbete för att etablera gemensam digital infrastruktur i offentlig sektor

Publicerad

Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att fortsätta arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. En säker och effektiv informationshantering är avgörande för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Myndigheten för digital förvaltning har tillsammans med flera andra myndigheter sedan 2019 haft i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

– En fortsatt etablering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är viktig då den skapar förbättrade förutsättningar för den offentliga sektorn att på ett säkert och effektivt sätt utbyta och hantera data. För att säkerställa framtidens välfärd krävs en ökad digitalisering av den offentliga sektorn, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

– Vi ser stor potential i det arbete myndigheterna gör och de olika komponenter de utvecklar. Infrastrukturen förväntas leda till ökad samordning och styrning av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och i förlängningen en öppnare förvaltning med hög kvalitet och effektivitet, säger Khashayar Farmanbar.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

Uppdraget utförs av Myndigheten för digital förvaltning tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket. Från och med 2022-01-13 även Statistiska centralbyrån, Trafikverket och Arbetsförmedlingen.

Vad innebär en förvaltningsgemensam digital infrastruktur?

På samma sätt som det inom fysisk post är en förutsättning att det finns överenskommelser om storlek på kuvert, adressering och hantering av porto, krävs det för det digitala informationsutbytet motsvarande grundläggande förvaltningsgemensamma överenskommelser. Detta i form av bl.a. standarder, informationsmodeller, tekniska gränssnitt och infrastrukturella tjänster för informationsutbyte (så kallade byggblock). Byggblocken gör att myndigheterna kan fokusera på egen verksamhetsutveckling, inte egna lösningar på förvaltningsgemensamma grundläggande behov.

Med förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte avses en sammansättning av olika byggblock eller komponenter som understödjer och möjliggör ett säkrare och mer effektivt sektors-, förvaltnings- och gränsöverskridande elektroniskt informationsutbyte inom och med den offentliga förvaltningen. Med byggblock avses i detta hänseende en grundläggande infrastrukturkomponent som kan användas i mer komplexa digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen. Ett byggblock kan bestå av tekniska förmågor, men även standardiserade modeller och mönster som ska kunna användas vid olika typer av informationsutbyte.