Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Utredning föreslår uppgifter för en ny myndighet som ska följa upp och utvärdera totalförsvaret

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist tog den 12 januari emot betänkandet ”Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)” av den särskilda utredaren Barbro Holmberg. Betänkandet innehåller bland annat förslag till uppgifter för en ny myndighet som ska bidra till att säkerställa att inriktningen på totalförsvaret ger avsedd effekt och att det sker på ett kostnadseffektivt sätt.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna de förslag som behövs för att kunna förbereda inrättande av en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret den 1 januari 2023. Uppdraget har innefattat att precisera vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för, föreslå myndighetens ledningsform, föreslå i vilken omfattning regeringen ska kunna lägga särskilda uppdrag på myndigheten samt lämna nödvändiga författningsförslag.

– Min bedömning är att den nya myndigheten, som föreslås få namnet Totalförsvarsanalys, kommer att bidra till att skapa en bättre helhetsbild och överblick av totalförsvaret, säger den särskilda utredaren Barbro Holmberg och fortsätter:

– Den nya myndigheten föreslås bland annat få i uppgift att utvärdera de samlade effekterna av och kostnadseffektiviteten i statliga insatser inom totalförsvaret. Regeringen kommer därmed att få ett gediget kunskapsunderlag för att fortsätta utveckla totalförsvaret, så att det ger avsedd effekt och att offentliga medel används effektivt.

Utredningen föreslår i huvudsak följande:

  • Den nya myndigheten ska ha till huvuduppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Myndigheten ska göra detta med fokus på totalförsvarets samlade funktionssätt och med utgångspunkt i det övergripande målet för totalförsvaret samt målen för det militära respektive det civila försvaret. Den nya myndighetens namn föreslås bli Totalförsvarsanalys.
  • Totalförsvarsanalys ska utföra sitt uppdrag med utgångpunkt huvudsakligen i statliga myndigheters uppföljning och underlag om verksamhet som rör totalförsvaret. Myndigheten ska dock kunna inhämta kompletterande grundinformation från andra aktörer än statliga myndigheter när det är nödvändigt.
  • Utredningen föreslår vidare att regeringens möjlighet att ge särskilda uppdrag till myndigheten bör nyttjas restriktivt och omfattningen av särskilda uppdrag bör inte överstiga hälften av myndighetens kapacitet.

Utredningen har även lämnat förslag om myndighetens ledningsform samt förslag på vilken sammansättning av sak- och metodkompetens som ska finnas vid myndigheten och förslag som rör vilka särskilda kompetenser myndigheten behöver ha för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Presskontakt

Gunnar Vrang
Kommunikationschef, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00