Pressmeddelande från Finansdepartementet

Boverket ska hjälpa byggsektorn att utvecklas mot en cirkulär ekonomi

Publicerad

Regeringen har beslutat om att ge Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

Målsättningen för arbetet mot en cirkulär ekonomi är att bygg- och fastighetssektorn ska bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål.

Byggsektorn står för över en tredjedel av EU:s sammanlagda avfallsgenerering och för 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Bättre hushållning med material vid byggande kan därför leda till en markant minskning av avfall och utsläpp från byggsektorn.

– I dag finns många intressanta initiativ i byggsektorn för att hushålla med byggmaterial och arbeta mer cirkulärt. Därför är det viktigt att sektorn ges rätt stöd och förutsättningar för att fortsätta detta arbete mot en cirkulär ekonomi, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Uppdraget löper under tre år och Boverket har fått tio miljoner kronor per år 2022–2024 för arbetet med detta uppdrag. Under arbetet ska Boverket även ha en dialog med andra berörda myndigheter och med bygg- och fastighetssektorn.

Presskontakt