Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden överlämnas till Lagrådet

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det ska införas ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden. Syftet med förslaget är att förstärka och förtydliga regelverket kring Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete.

– Nu skärper vi hållbarhetskraven för Sjätte AP-fonden. I sin roll som investerare i onoterade bolag har Sjätte AP-fonden en unik möjlighet att genom långsiktigt strategiskt ägande bidra till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är detta en viktig del i regeringens prioriterade arbete med att driva på klimatomställningen och skapa framtidens jobb, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Sjätte AP-fonden förvaltar en del av buffertkapitalet i inkomstpensions­systemet, vid utgången av 2020 sammanlagt ca 45,2 miljarder kronor. Till skillnad från övriga AP-fonder är Sjätte AP-fonden den enda som enbart investerar i onoterade tillgångar. Det övergripande målet för fonden är att skapa långsiktigt hög avkastning med tillfredsställande riskspridning genom investeringar på riskkapitalmarknaden. I den lagrådsremiss som nu överlämnas till Lagrådet, föreslås att det ska införas ytterligare ett mål som innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Det betyder att Sjätte AP-fonden ska integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter, så kallade ESG-frågor, i förvaltningen av fondmedlen. Det nya målet motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019.

Regeringen föreslår också att Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg