Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen satsar 50 miljoner för samhällets digitala omställning

Publicerad

Regeringen har beslutat att satsa 50 miljoner kronor på svenskt deltagande i programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). Syftet är att säkerställa samhällets digitala omställning. Vidare får Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att ansvara för en samordningsfunktion för att stimulera deltagandet i programmet.

– Den digitala strukturomvandlingen innebär möjligheter att utveckla välfärden, påskynda den gröna omställningen, utveckla förvaltningen samt även att stärka Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det är viktigt att vi sprider kunskap om programmet och dess finansieringsmöjligheter, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

EU satsar totalt 7,6 miljarder euro inför det ”digitala decenniet” genom programmet (DIGITAL) med syfte att stödja medlemsländerna i den digitala omställningen. För att få största möjliga utväxling för svenska aktörer har regeringen avsatt 50 miljoner kr per år fr.o.m. 2022 för medfinansiering av satsningar inom programmet (DIGITAL).

Med medfinansieringen säkerställs en grund för svenska aktörers möjligheter att ta del av programmets satsningar inom infrastruktur- och kapacitetshöjande projekt för bland annat molntjänster, data och AI. Medfinansieringen ökar även incitamenten för andra aktörer att matcha satsningen och med det öka förutsättningarna att kunna ta del av medel från programmet. Medfinansieringen möjliggör också satsningar för avancerade digitala färdigheter, kompetensinsatser och interoperabilitet.

För att stärka arbetet med programmet och skapa goda förutsättningar ger regeringen Digg i uppdrag att ansvara för en nationell samordningsfunktion för programmet (DIGITAL) under perioden 2022-2027 där E-hälsomyndigheten, MSB, PTS, Tillväxtverket, Vinnova och Vetenskapsrådet deltar. Vinnova får även i uppdrag att hantera den nationella medfinansieringen till EU-programmet för 2022.

Myndigheterna kommer inom ramen för samordningsfunktionen etablera en process för hur medfinansieringen hanteras, söks och fördelas men även bistå varandra i att sprida kunskap om programmet, bidra med expertis och skapa synergier med andra EU-instrument.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta:

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett nytt EU-instrument för perioden 2021–2027 och är till för att stödja den digitala omvandlingen. genom ett storskaligt införande samt underlätta en bred användning och spridning av digitala tjänster och teknik.
Programmets budget uppgår till totalt 7,6 miljarder euro för perioden 2021–2027 och fördelade på fem specifika mål:

1. Högpresterande datorsystem (HPC)
2. Artificiell intelligens (AI), inklusive data och cloud-to-edge
3. Cybersäkerhet och förtroende, inklusive kvantkommunikation
4. Avancerade digitala färdigheter (spetskompetens)
5. Införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.