Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tar emot utredningen från Kommissionen för jämställda livsinkomster

Publicerad

Idag har arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark tagit emot slutrapporten från Kommission för jämställda livsinkomster. Kommissionen föreslår bland annat att Jämställdhetsmyndigheten regelbundet ska göra jämställdhetsanalyser över livsinkomster. Förslagen syftar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och långsiktigt stärka kvinnors ekonomiska makt.

Enligt de jämställdhetspolitiska målen ska kvinnor och män ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Även om regeringens jämställdhetsarbete över åren gett goda resultat behöver arbetet fortsätta för att de jämställhetpolitiska målen ska kunna uppnås.

-Målen för jämställdhetspolitiken är ännu inte uppnådda. Det är fortfarande olika nivåer i livsinkomster mellan kvinnor och män och olika möjligheter för att delta i arbetslivet. Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, säger Eva Nordmark.

Kommissionen för jämställda livsinkomster tillsattes av regeringen i mars 2020. Kommissionens uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män.

Kommissionen föreslår bland annat:

  • Uppdrag till lämplig myndighet, till exempel Jämställdhetsmyndigheten, att vart fjärde år göra jämställdhetsanalyser över inkomster som påverkar individers livsinkomster.
  • Uppdrag till SCB att analysera ekonomisk jämställdhet för personer med funktionsnedsättning.
  • Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att, i samråd med relevanta myndigheter och forskare, ta fram mer kunskap om hur organiseringen av arbetet inom olika branscher och organisationer får konsekvenser för arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos kvinnor och män.
  • Uppdrag till Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp och granska hur JiM-myndigheterna lever upp till Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, för att säkerställa att myndigheterna gör jämställdhetsanalyser.
  • Uppdrag till Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket att tydligare visa på hur respektive verksamhet bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska delmålen samt att arbeta med jämställdhetsbudgetering i sin verksamhet.
  •  Uppdrag till SCB att ta fram underlag om hur ett statistiskt beräkningsverktyg kan utformas som beräknar konsekvenserna av olika val för den disponibla inkomsten.
  • Utökade jämställdhetsuppdrag till Upphandlingsmyndigheten, Digitaliseringsmyndigheten och Statens Servicecenter. Myndigheterna ska ta fram en strategi för hur de kan integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förslagen innebär också att DIGG och Statens Servicecenter får nya analys- och uppföljningsuppdrag.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein