Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler om utvisning på grund av brott

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagråds­remiss om att skärpa reglerna för utvis­ning på grund av brott. Förslagen syftar till att göra det möjligt att i större utsträck­ning än i dag utvisa utlän­ningar som begår brott.

Ladda ner:

När en utlän­ning begår så allvarliga brott att han eller hon inte bör få stanna kvar i Sverige måste det finnas förut­sätt­ningar för att besluta om utvisning. Regeringen har därför beslutat en lagråds­remiss med förslag som gör det möjligt att i fler fall än i dag kunna utvisa utlän­ningar som begår brott.

Lagrådsremiss: Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Där föreslås bland annat att straff­värde­gränsen för när utvis­ning på grund av brottets allvar ska kunna ske sänks från tolv till sex månaders fängelse. I vissa fall ska även brottets karaktär kunna ligga till grund för utvisning, till exempel om brottet har inne­burit ett angrepp på någons liv, hälsa, frihet eller frid. Vidare föreslås högre krav än hittills på att utlän­ningar ska ha eta­blerat sig i det svenska sam­hället, till exem­pel genom arbete, studier och kun­skaper i det svenska språket, för att kunna undgå utvisning.

– Fler utlän­ningar som begår brott ska utvisas. Det är viktigt att Sverige som rätts­stat kan upp­rätt­hålla respekten för våra lagar. Vi skärper reglerna om utvis­ning på grund av brott, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

Regeringen föreslår också att den nuvarande bestäm­melsen som innebär att det krävs synner­liga skäl för att utvisa den som varit bosatt länge i Sverige ska tas bort. Dess­utom före­slås att det absoluta förbudet mot att utvisa en person som kom till Sverige som ung och har vistats här under en längre tid tas bort och ersätts med ett kvalifi­cerat krav för utvisning.

Det föreslås också att åter­rese­förbud, den tid som utlän­ningen förbjuds att åter­vända till Sverige efter utvis­ning, generellt ska bli längre. Åter­rese­förbud utan tids­begräns­ning ska också med­delas i större utsträck­ning än i dag, enligt förslaget.

Utöver detta före­slås bland annat ökade möjlig­heter att neka uppe­hålls­tillstånd för en utlän­ning som begått brott och ett stärkt skydd mot att återkalla uppe­hålls­till­stånd för den person som utsatts för våld eller kränk­ningar i en nära relation. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz