Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för barn i internationella vårdnadstvister

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett stärkt skydd för barn i internationella vårdnadstvister. Förslagen kompletterar en EU-förordning som nyligen antagits.

Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så långt att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar av en av dem.

– Det är därför angeläget att det finns regler i EU som kan överbrygga de olikheter som finns i medlemsstaternas rättssystem. Reglerna behöver också bidra till att internationella tvister kan lösas på ett effektivt sätt med barnets bästa i centrum, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Genom den nya förordningen stärks barns och föräldrars rättssäkerhet. Det kommer att gå snabbare och enklare att verkställa avgöranden om föräldraansvar inom EU. Dessutom förbättras informationsutbytet mellan medlemsstaterna, vilket underlättar domstolarnas och myndigheternas handläggning.

EU:s Bryssel II-förordning gäller frågor om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bort­för­an­den av barn. Den innehåller regler om vilken medlemsstats dom­stol som kan pröva en tvist och regler om erkännande och verkställighet av avgöranden i EU.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren