Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för köpare och ägare av bostadsrätt

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagråds­remiss med ett antal förslag som inne­bär att skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt stärks. Förslagen motverkar kapning av bostads­rätts­föreningar och stärker skyddet för konsu­menterna vid köp av nyprodu­cerade bostads­rätter.

Det före­kommer att bostads­rätts­föreningar kapas, det vill säga att någon utom­­stående tar kontrollen över föreningen för egen vinning. Även om det är ovanligt får det mycket allvarliga konse­kvenser för bostads­rätts­havarna. Det finns exempel på utom­stående företag som genom före­ningens stadgar har till­försäk­rat sig en kvalifi­cerad majoritet av rösterna, varefter bygg­naden och ekono­min kraftigt misskötts utan att de boende kunnat ingripa.

Lagrårdsremiss: Tryggare bostadsrätt

– För att stärka det demo­kratiska skyddet och de boendes rätt till inflytande i före­ningen, föreslår vi att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostads­rätts­förening, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I lagråds­remissen finns också flera förslag för att stärka konsu­ment­skyddet vid köp av nyprodu­cerade bostads­rätter. Bland annat föreslås:

  • att den som köper en nyprodu­cerad bostads­rätt med förhands­avtal ska få klar och begriplig informa­tion om vad avtalet inne­bär och vilka risker som är kopplade till avtalet
  • att en betänke­tid införs för den som ingår ett förhands­avtal
  • att den beräk­nade tid­punkten för upp­låtelse av lägen­heten med bostad­srätt, som anges i ett för­hands­avtal, snävas in och inte får avse en längre period än tre månader
  • att förhands­tecknaren ska kunna säga upp avtalet vid en försening även om förse­ningen inte beror på att bostads­rätts­föreningen varit försumlig, vilket är ett krav i dag

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh