Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Återkrav från myndigheter ska verkställas snabbare

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i utsök­nings­balken för att fler myndig­hets­beslut om återkrav ska kunna verk­ställas på ett mer effektivt sätt.

Regeringen föreslår i en lagråds­remiss att förvalt­nings­myndig­heters beslut om återkrav och annan betal­nings­skyldighet ska kunna verk­ställas direkt. Det innebär att myndig­heter ska kunna vända sig direkt till Krono­fogden för utmät­ning utan att först ansöka om betal­nings­före­läggande eller ansöka om stämning vid allmän domstol.

Lagrådsremiss: Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

– Det kan handla om återkrav av redan utbet­alda ersätt­ningar, från till exempel Försäk­rings­kassan, som det visar sig att mot­tagaren inte haft rätt till. Då måste myndig­heterna kunna kräva in betalning på ett snabbt och enkelt sätt, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår dessutom att ett barns ansökan om verk­ställig­het som avser skade­stånd på grund av brott ska få göras av endast en vårdnads­havare, om den andre vårdnads­havaren är den som är skade­stånds­skyldig eller om det annars finns särskilda skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022. För Centrala studie­stöds­nämnden föreslås de nya reglerna tillämpas på beslut som meddelas efter den 31 augusti 2025.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh