Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Åtgärder ska underlätta utbildningen för barn och elever som har flytt kriget i Ukraina

Publicerad

Regeringen vidtar åtgärder som ska stötta förskolor och skolor inför ett väntat flyktingmottagande från Ukraina. Bland annat har Skolverket fått flera uppdrag som ska ge förskolor och skolor stärkta förutsättningar att kunna ge ett bra mottagande. Vidare har regeringen beslutat att fristående skolor ska kunna ta emot nyanlända elever i en särskild kvot.

Skolverket har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att attrahera personer med relevanta språkkunskaper – såväl bofasta i Sverige som personer som har varit kort tid i Sverige – till att arbeta i skolan. Skolverket har även fått i uppdrag att stödja skolhuvudmännen att skapa kontakt med personer med relevanta språkkunskaper och som är intresserade av att arbeta inom skolväsendet. Myndigheten ska också förmedla aktuella lägesbilder av tillgången till ukrainsktalande och rysktalande personal i skolväsendet.

För att få en jämn spridning av eleverna har regeringen även beslutat en förordning som gör det möjligt för fristående skolor att avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever, där bara de som varit bosatta i landet kortare tid än två år ingår. Detta ger fristående skolor bättre förutsättningar att vara med och ta sitt ansvar genom att hjälpa till i mottagandet av nyanlända elever och eleverna kan fördelas mer jämnt mellan skolor. De nya reglerna blir tillämpbara från och med den 11 april 2022.

– När regeringen nu gjort de författningsmässiga förändringar som krävts, förväntar vi oss att enskilda huvudmän tar sin del av ansvaret. Ett ordnat och fungerande mottagande är bara möjligt om hela skolväsendet tar ansvar, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

De nya uppdragen är ett komplement till de uppdrag Skolverket tidigare fått. Det handlar om att erbjuda huvudmännen stöd och andra insatser som behövs för ett fungerande mottagande, bland annat när det gäller bedömning av nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning och fjärr- och distansundervisning samt när det gäller att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Skolverket har även fått i uppdrag att ta fram jämförelser mellan de svenska och ukrainska utbildningssystemen för att underlätta huvudmännens bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper. Skolverket ska även löpande inhämta information om läget och föra en dialog med relevanta myndigheter och andra aktörer.

Rätt till utbildning

Den 4 mars 2022 beslutade EU:s ministerråd att för första gången aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Direktivet innebär att barn från Ukraina som utgångspunkt beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och därmed har rätt till utbildning i Sverige. Rätten till utbildning gäller från och med förskola upp till och med gymnasieskola och gymnasiesärskola, förutsatt att eleven påbörjar utbildningen innan hon eller han har fyllt 18 år.

Skolplikten inträder först när eleven har blivit folkbokförd i Sverige och gäller därmed inte för asylsökande och barn som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren