Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden lämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden. Syftet med förslaget är att förstärka och förtydliga regelverket kring Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete.

Sjätte AP-fonden förvaltar en del av buffertkapitalet i inkomstpensions­systemet. Det övergripande målet för fonden är att skapa långsiktigt hög avkastning med tillfredsställande riskspridning genom investeringar på riskkapitalmarknaden. I propositionen föreslås att det ska införas ytterligare ett mål som innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Det betyder att Sjätte AP-fonden ska integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter, så kallade ESG-frågor, i förvaltningen av fondmedlen. Det nya målet motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019.

Regeringen föreslår också att Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg