Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag på ändringar i miljöbalken och minerallagen överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i miljöbalken och minerallagen. Ändringarna innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på motsvarande sätt som har gjorts med uran. Regeringen lämnar även förslag som syftar till att skärpa regelverket för utvinning i alunskiffer.

Att skapa framtidens gröna jobb genom att driva på klimatomställningen är en av regeringens prioriterade frågor. Som en del i arbetet med att genomföra det klimatpolitiska ramverket behöver det vidtas åtgärder mot utvinning av ämnen som har en negativ påverkan på hälsa och miljö. Mot den bakgrunden föreslår regeringen nu ändringar i miljöbalken och minerallagen.

Ändringarna i miljöbalken innebär att tillstånd inte längre ska få ges till gruvdrift eller utvinningsverksamhet för att utvinna stenkol, brunkol, råolja, skifferolja eller naturgas. Förbudet gäller även utvinning eller återvinning av dessa ämnen ur restprodukter från gruvverksamhet. Undantag görs för indirekt utvinning samt för forskningsändamål vid geologisk lagring av mindre än 100 000 ton koldioxid för forskningsändamål.

Det införs även ett lämplighetskrav i minerallagen för den som ansöker om bearbetningskoncession för utvinning av koncessionsmineral i alunskiffer. Regeringen bedömer också att det bör införas ett nytt krav på underrättelse i de fall bearbetningen kan medföra väsentlig skada på jord- eller skogsbruk.

I minerallagen tas stenkol, olja och gasformiga kolväten bort som koncessionsmineral. Minerallagen ändras också på så sätt att en koncessionshavare inte längre ska få tillgodogöra sig stenkol, brunkol, råolja, skifferolja eller naturgas som tagits ut i samband med utvinning av koncessionsmineral.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord