Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheter, kommuner och regioner ska lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska vara skyldiga att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter om vilka åtgärder som har vidtagits i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Det nya Institutet för mänskliga rättigheter, som inrättades i januari 2022, behöver kunna få insyn i olika verksamheter för att ha möjlighet att undersöka hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas. Att institutet kan begära in vissa uppgifter är ett centralt verktyg för att institutet ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och bidrar till att uppfylla Parisprinciperna. Parisprinciperna innehåller minimikrav som ska gälla för en institution för mänskliga rättigheter.

- Det är viktigt att Institutet för mänskliga rättigheter kan skaffa sig tillräckligt underlag för att fullgöra sin uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Det gäller inte minst möjligheten att följa upp, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter inrättades i januari 2022 och är placerat i Lund. Institutet ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i svensk grundlag, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter. Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska också lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00