Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina har drivit ett stort antal människor på flykt och av de som kommit till Sverige är 90 procent kvinnor och barn. EU:s aktivering av massflyktsdirektivet innebär att de som söker sig till EU:s medlemsländer snabbt kan få beslut om ett uppehålls-tillstånd med tillfälligt skydd. Regeringen presenterar i dag en plan för mottagandet av ukrainska flyktingar. Regeringen presenterar även hur mottagandet ska fördelas jämnt över hela landet och tillskott i vårändringsbudgeten.

Ladda ner:

Regeringen tillför i vår­änd­rings­budgeten medel till Migrations­verket för att myndig­heten ska kunna erbjuda boende och uppehälle till personer som får tillfälligt skydd i Sverige samt för att säker­ställa att kom­muner och regioner får ersätt­ning för skola, sjukvård, och mot­tagande av ensam­kommande barn. Regeringen avsätter även medel för ett tillfälligt bidrag till kom­munerna för att kompen­sera dem för oförut­sedda kostnader. Samman­lagt tillförs 10,5 miljarder kronor i vår­ändrings­budgeten för ökade utgifter för Sveriges mottagande av skydds­behövande från Ukraina.

Regeringen har i dag gett Migrations­verket i uppdrag att använda alla tillgängliga verktyg (upphandling, hyra av lägenheter och annan anskaffning) i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaff­ning av boenden. Ett särskilt uppdrag ges också till Läns­­styrel­serna att delta i genom­förandet av Migrations­verkets arbete med detta. Regeringen avser också att ta fram ny lagstiftning som reglerar möjlig­heterna för kommunerna att i större utsträck­ning bistå i arbetet. Till lag­stiftningen ska det också tas fram en ersätt­nings­modell. Modellen för en jämnare fördelning kommer att ha sin utgångspunkt i modellen för fördelning i bosätt­nings­lagen.

Utöver detta presenterar regeringen i dag en ersätt­nings­modell för de evakuerings­boenden som kommunerna iordning­ställt till de skydds­behövande. Ersätt­nings­nivån blir 10 000 kr per iordning­ställd plats i en engångs­ersättning för kom­munernas kost­nader för iordnings­tällande, nöd­vändiga inköp och avveckling av platsen. Detta kombineras med en löpande dygns­ersättning på 300 kr per iordning­ställd plats oavsett om boende­platsen nyttjas eller ej.

Regeringen föreslår vidare en förstärk­ning med 30 miljoner kronor 2022 till kommuner för att i sam­arbete med civil­samhället erbjuda lokala insatser kopplat till arbets­marknaden och samhälls­livet. Utgångs­punkten är att de som fått ett tillfälligt skydd ska kunna försörja sig själva under vistelsen i landet.

Det civila samhället spelar en viktig roll i mottagandet av de som söker skydd i Sverige. I vår­ändrings­budgeten avsätter regeringen 100 miljoner kronor för civil­samhällets insatser i Sverige för skydds­­behövande från kriget i Ukraina.

Den 10 mars gav regeringen läns­styrelserna i uppdrag att regel­bundet redovisa läges­bilder till Regerings­kansliet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och den påverkan invasionen får på det svenska samhället. I uppdraget ingår även att läns­styrelserna ska samordna sådan informations­inhämtning från kommuner och regioner som andra statliga myndigheter genomför med anledning av omvärldsläget.

 
Ändringar i vårändringsbudget 2022 med anledning av Sveriges mottagande av skyddsbehövande Miljoner kronor
Medel för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina 9 800
Tillfälliga medel till kommuner som tar emot skyddsbehövande från Ukraina 500
Etableringsinsatser i samverkan mellan kommuner och civilsamhälle 30
Tillskott till civilsamhällesorganisationer 100
Informationsuppdrag till länsstyrelser om krigets påverkan på det svenska samhället * 50
Kontrollåtgärder av sällskapsdjur vid gräns för att förhindra spridning av rabies 53
Summa ** 10 533
* Medel omfördelas från tillskott i extra ändringsbudget 1 2022
** Summa för tillskott i vårändringsbudgeten 2022 är 10 483 mnkr

 

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg