Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen anslår 10 miljoner kronor för att öka allmänhetens förmåga att stå emot desinformation

Publicerad

Den rådande säkerhetspolitiska situationen innebär en ökad risk för desinformation. Sådana försök till påverkan kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande. Regeringen föreslår därför i den kommande vårändringsbudgeten att Myndigheten för psykologiskt försvar får 10 miljoner kronor extra, för en bred kampanj.

Myndig­heten för psyko­logiskt försvar, MPF, inrättades så sent som 1 januari i år. Myndig­hetens upp­drag är att i fredstid och vid höjd bered­skap

  • leda arbetet med att sam­ordna och utveckla myndig­heters och andra aktörers verk­samhet inom Sveriges psyko­logiska försvar,
  • lämna stöd till sådan verk­samhet, och
  • bidra till att stärka befolk­ningens motstånds­kraft.

Regeringen föreslår nu att myndig­heten tilldelas extra resurser med 10 miljoner kronor i den kom­mande vår­ändrings­budgeten för att genom­föra informa­tions­insatser i syfte att öka all­män­hetens förmåga att stå emot otill­börlig informa­tions­påverkan.

– Att den svenska befolk­ningen har en medvetenhet kring de hot mot demo­kratin som des­informations­kampanjer kan utgöra är av största vikt. Sverige är ett av flera länder som tidigare varit måltavla för ryska påverkans­kampanjer. Den nu rådande säker­hets­politiska situationen innebär ett behov av att öka denna förmåga, också med tanke på de kommande allmänna valen, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh