Regeringen stärker arbetet för att bekämpa hot och hat mot förtroendevalda

Publicerad

Hot och hat som förtroende­valda utsätts för ska kart­läggas och stödet för att före­bygga och hantera det stärkas. Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Brotts­före­byggande rådet (Brå) samt till­delandet av medel till Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Personer som engagerar sig i samhälls­frågor och deltar i samhälls­debatten är särskilt drabbade av hat och hot och riskerna för förtroende­valda att utsättas ökar under valår.

Regeringen ger Brå i uppdrag att genom­föra Politikernas trygg­hets­under­sökning för valåret 2022, där omfatt­ningen och konse­kvenserna av trakas­serier, hot och våld som politiskt förtroende­valda utsätts för ska kart­läggas. Resul­taten ska därefter jäm­föras med resultaten från tidigare kartlägg­ningar som Brå har genomfört. Brå ska redovisa uppdraget till Regerings­kansliet senast den 10 november 2023.

– Alla, kvinnor som män, ska ha samma makt att forma sam­hället och möjlighet att vara aktiva sam­hälls­medborgare. Genom den här kart­lägg­ningen får vi mer kunskap om det hot och hat som förtroende­valda utsätts för under ett valår, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

SKR har under 2016–2021 beviljats medel av regeringen för insatser till kommuner och regioner för att stödja och utveckla ett systematiskt arbete med att före­bygga och hantera hot och hat mot förtroende­valda. Nu beviljar regeringen ytter­ligare ett stöd till SKR på 1,5 miljoner kronor för att de ska kunna fortsätta att utveckla arbetet.

– Hot och hat som riktas mot förtroende­valda är ett allvarligt hot mot det demo­kratiska samtalet och i förläng­ningen mot vår demokrati. SKR:s nyligen inlämnade slut­rapport visar att det systema­tiska arbetet mot hot och hat är centralt, både för att förankra kunskap om hot och hat och för det före­byggande arbetet. Därför är det viktigt att vi nu möjlig­gör för en fort­sättning av SKR:s stöd till kommuner och regioner i att fort­sätta utveckla det arbetet, säger kultur­minister Jeanette Gustafs­dotter.

Inom ramen för arbetet ska SKR i tillägg bidra till att sprida kunskap om hur skillnader i utsatthet mellan förtroende­valda kvinnor och män ser ut. De ska även utveckla kommuner och regioners arbete med att före­bygga och hantera muntliga, skriftliga eller fysiska angrepp av sexuell karaktär, som i högre grad riktas mot förtroende­valda kvinnor.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren
Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00