Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Reglering av fisket för att stärka marint områdesskydd ska utredas

Publicerad

Bottentrålning är en fiskemetod som kan påverka marina arter och miljöer negativt. I syfte att stärka regleringen av fisket samt införa ett förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden tillsätter regeringen nu en utredning för att se över nuvarande lagstiftning.

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare efter ett uppdrag från regeringen redovisat förslag till ett generellt förbud mot bottentrålning innanför den så kallade trålgränsen, med möjlighet till begränsade undantag i förvaltningsplanen. Myndigheten har dock i sin redovisning pekat på att hänsyn ska tas, enligt nuvarande lagstiftning, till naturvårdens intressen vid fiske men att regleringen inte får vara så ingripande att fisket avsevärt försvåras.

En särskild utredare får nu i uppdrag att se över hur bottentrålning med begränsade undantag kan förbjudas i skyddade områden innanför trålgränsen, men även hur det kan säkerställas att kraven i EU:s art- och habitatdirektiv tillämpas fullt ut. Uppdraget omfattar även frågor om enskilda ska beviljas ersättning ifall förslagen innebär inskränkningar i fisket.

– Att reglera fisket i skyddade områden är en viktig fråga för regeringen. För att få klarhet i förutsättningarna för detta kommer utredaren att behöva titta på relationen mellan fiske- och miljölagstiftningen på såväl nationell som EU-nivå, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

En första delredovisning ska lämnas senast den 28 oktober 2022 och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2023.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney

Fakta

Trålgränsen går normalt ca fyra nautiska mil utanför baslinjerna men i Kattegatt tre nautiska mil utanför kustlinjen. Innanför trålgränsen är trålfiske i dag förbjudet enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter men det finns flera undantag från förbudet (s.k. inflyttningsområden). Utanför trålgränsen krävs att fisket regleras inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik.