Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för barn i internationella vårdnadstvister

Publicerad

Regeringen över­lämnar i dag en proposi­tion till riksdagen med förslag om bland annat stärkt skydd för barn i inter­nationella vård­nads­tvister och andra inter­natio­nella familje­rättsliga mål. Förslagen komplet­terar en EU-förord­ning som tidigare antagits.

Vårdnadstvister är svåra för alla inblan­dade och särskilt för barnen. Vid en inter­nationell vårdnads­tvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräld­rarna så långt att barnet olov­ligen förs bort eller hålls kvar av en av dem.

– Det är viktigt att vi har sam­ordnade regler i alla EU-länder så att situa­tioner när ett barn kommer i kläm, till exempel vid en inter­nationell vård­nads­tvist, kan lösas på ett effektivt sätt med fokus på barnets bästa, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Genom den nya förord­ningen stärks barns och föräldrars rätts­säkerhet. Det kommer att gå snab­bare och enklare att verk­ställa avgöranden om föräldra­ansvar inom EU. Dess­utom förbättras infor­mations­utbytet mellan medlems­staterna, vilket underlättar dom­stolarnas och myndig­heternas hand­läggning.

EU:s Bryssel II-förord­ning gäller frågor om äkten­skaps­skillnad, föräldra­ansvar och inter­nationella bort­­för­an­den av barn. Den inne­håller regler om vilken medlems­stats dom­stol som kan pröva en tvist och regler om erkän­nande och verk­ställig­het av avgöranden i EU.

Den nya lagen och lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren