Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Största satsningen på brottsoffers rätt till skadestånd på flera decennier

Publicerad

I en proposition lämnar regeringen förslag för att stärka brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­heter att få ut sin ersätt­ning.

En viktig del i arbetet med att minska skade­verk­ningarna av brott och att hjälpa personer som utsatts för brott är att det finns ända­måls­enliga regler om ersätt­ning till brotts­offer.

Prop. 2021/22:198 Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

– Det är viktigt att få upp­rättelse för den kränk­ning det inne­bär att bli utsatt för brott. Förslagen i proposi­tionen handlar om att kraftigt höja belop­pen brotts­offer får och om att göra det lättare för Krono­fogden att utmäta pengar hos personer som har skulder till brotts­offer, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Förslagen handlar bland annat om att

  • åstad­komma en påtaglig höjning av nivåerna på kränk­nings­ersätt­ning så att den som utsätts för ett brott, till exempel rån eller våldtäkt, ska få större skade­stånd än i dag
  • utvidga rätten till kränk­nings­ersätt­ning för poliser och andra yrkes­grupper med särskild beredskap
  • stärka rätten till ersätt­ning för efter­levande anhöriga genom en ny form av ideell ersätt­ning, en så kallad särskild anhörig­ersättning
  • utvidga möjlig­heterna att utmäta frihets­berövande­ersättning till förmån för brotts­offer. Det kan handla om när en person som varit häktad men släppts i brist på bevis får sådan ersätt­ning och sam­tidigt har skulder till brotts­offer
  • ge fordringar som avser skade­stånd på grund av brott före­träde framför många andra fordringar vid löne­utmät­ning hos personer som har skulder till brottsoffer.

Lagändringen om ändrad före­trädes­ordning vid löne­utmätning föreslås träda i kraft den 10 september 2022 och övriga lag­ändringar den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh