Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sveriges och Finlands inrikesministrar träffas för att diskutera det bilaterala samarbetet och förändringarna i säkerhetsmiljön

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Finlands inrikesminister Krista Mikkonen träffas i Finland den 16 mars för att diskutera samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar, räddningstjänst och genomförande av avtalet om polissamarbete.

I och med den senaste tidens föränd­ringar i säker­hets­miljön är det viktigt att Sverige och Finland sam­arbetar  för att upprätt­hålla och utveckla samhälls­bered­skapen.

– Det finns många olika hot som våra sam­hällen måste förhålla sig till. Pande­min har varit en utmaning för båda våra länder och klimat­krisen är en global utmaning. Och nu sker en försäm­ring av säkerhets­läget i när­området, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.  

– Vår säkerhet utsätts för kom­plexa globala utma­ningar. Finland och Sverige förbereder sig på dessa utma­ningar i ett nära sam­arbete på både politisk nivå och tjänste­manna­nivå. Det handlar bland annat om föränd­ringarna i vår säker­hets­miljö men också om klimat­föränd­ringarna och det digitali­serade sam­hällets sårbar­heter, säger inrikes­minister Krista Mikkonen.

Avsikts­förklaringen mellan Sverige och Finland om för­djupat sam­arbete inom kris­beredskap, civilt försvar och räddnings­tjänst, som under­tecknades i februari 2021, är nu viktigare än någon­sin. Under 2021 har sam­arbetet utveck­lats bland annat när det gäller civila bered­skaps­frågor inom EU och Nato samt gemen­samma övningar, statistik­föring och forskning.

Också utveck­lingen av kust­bevak­nings­sam­arbetet och genom­förandet av avtalet om polis­samarbete, som under­tecknades i fjol, är en del av sam­arbetet mellan länderna.

Under sitt besök i Finland träffar Morgan Johansson även Finlands justitie­minister Anna-Maja Henriksson och kommunika­tions­minister Timo Harakka.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh