Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brå att utveckla stödet till utsatta områden

Publicerad

Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att utveckla det brottförebyggande arbetet i kommuner med utsatta områden, exempelvis insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk.

Flera åtgärder har vidtagits för att stärka det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden och regeringen avser att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande med planerat ikraftträdande den 1 juli 2023. Regeringen ser dock ytterligare behov av ett fördjupat stöd till kommuner med utsatta områden redan nu.

Brå får därför i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer stödja kommuner med utsatta områden så att de brottsförebyggande insatserna kan fortsätta utvecklas. Stödet omfattar till exempel tillgång till relevant expertkunskap och löpande rådgivning. Det ska vara behovsanpassat och praktiknära och utgå från kommunens egna förutsättningar och problembild. Stödet kan avse insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk, grovt våld mellan kriminella och ordningsstörningar i det offentliga rummet.
 
– För att vända utvecklingen behövs ett starkt brottsförebyggande arbete på bred front. Kommunerna har en särskilt viktig roll på lokal nivå, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Stödet ska riktas till ett urval av kommuner som har utsatta områden. I bedömningen av vilka kommuner som ska få stöd, ska områden som Polismyndigheten har identifierat som särskilt utsatta och riskområden prioriteras. Stödet ska också prioriteras till de kommuner där det bedöms få störst effekt.

Senast den 10 juni 2024 ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh