Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Utredning föreslår förstärkt lagstöd för utlämnande av försvarssekretesskyddade uppgifter till utlandet

Publicerad

I dag tog försvarsminister Peter Hultqvist emot slutbetänkandet ”Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet (SOU 2022:16)” av den särskilda utredaren, f.d. hovrättspresidenten Margareta Bergström. Betänkandet innehåller förslag till ett förstärkt lagstöd för den mångåriga praxis som regeringen och försvarsmyndigheter tillämpar när uppgifter som omfattas av försvarssekretess lämnas till utländska myndigheter eller företag.

Sverige deltar i många bi- och multilaterala samarbeten på försvarsområdet och de internationella kontakterna ökar stadigt. För att överenskommelser, som följer av dessa samarbeten, ska komma till stånd och fullföljas krävs ofta att sekretesskyddade uppgifter behöver bli kända för motparten. Varje utlämnande av sådana sekretesskyddade uppgifter måste föregås av ingående säkerhets- och försvarspolitiska överväganden.

Enligt en mångårig praxis beslutar regeringen efter begäran från en försvarsmyndighet om nödvändiga undantag från försvarssekretessen med stöd av den generella dispensmöjlighet som offentlighets- och sekretesslagen erbjuder. 

– Utredningen föreslår en lagreglering som ska klargöra för alla berörda på vilka grunder och i vilken ordning man kan fatta beslut om att lämna ut känsliga försvarsuppgifter till utlandet. Förslaget bygger helt på nuvarande praxis, som är ändamålsenlig men behöver ett tydligare lagstöd, säger den särskilda utredaren Margareta Bergström.

Utredningens viktigaste förslag är följande:

  • Regeringen kan med stöd av en ny sekretessbestämmelse, som är särskilt anpassad för situationen, besluta om undantag från försvarssekretess för uppgifter som finns hos Försvarsmakten, Försvarets materielverk,  eller Totalförsvarets forskningsinstitut. 
  • Om ett svenskt försvarsindustriföretag har tillgång till uppgifter, som hos Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Totalförsvarets forskningsinstitut skyddas av försvarssekretess, har den berörda myndigheten möjlighet att inhämta regeringens medgivande med stöd av en ny bestämmelse i säkerhetsskyddslagen för att ge företaget rätt att lämna ut uppgiften till en utländsk myndighet, ett utländskt företag eller en mellanfolklig organisation.

Presskontakt

Gunnar Vrang
Kommunikationschef, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00