Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Arbetet mot segregation tar nya former

Publicerad

Regeringen ger Boverket och Delegationen mot segregation (Delmos) i uppdrag att analysera förutsättningarna och förbereda för att överföra vissa uppgifter från Delmos till Boverket från den 1 januari 2023.

De uppgifter det gäller är

  • förvaltning och utveckling av analysverktyget Segregationsbarometern och de mått som verktyget grundar sig på,
  • framtagande av analyser av hur den socioekonomiska segregationen utvecklas,
  • en årlig rapportering om utvecklingen av den socioekonomiska segre­gationen, och
  • att sprida kunskap om Segregationsbarometern och socioekonomisk segregation till aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av en överföring av uppgifter mellan myndigheter för ett fortsatt kunskapsbaserat arbete för att minska och motverka segregation

I uppdraget ingår att Boverket och Delmos ska föreslå formerna för över­föringen av uppgifterna och analysera och redovisa konsekvenserna av en sådan överföring. Nödvändiga förberedelser ska vidtas. När det gäller hur uppgifterna ska organiseras ska bibehållen kvalitet särskilt beaktas.

Socioekonomisk segregation handlar om att människor med olika socio­ekonomisk status bor och lever åtskilda från varandra. I regeringens lång­siktiga strategi för att minska och motverka segregation konstateras att minskad boendesegregation och bra boende för alla är en viktig del i arbetet. Boverket arbetar redan i dag med frågor som har koppling till socio­ekono­misk segregation. Det är därför lämpligt att det är Boverket som tar över de aktuella uppgifterna från Delmos.

Bakgrunden är riksdagens budget­beslut hösten 2021 som innebär att Delmos ska avvecklas. Regeringen har i Delmos regleringsbrev för 2022 gett uppdrag att förbereda avveck­ling av myndig­heten till den 31 december 2022.

Boverket och Delmos ska senast den 7 oktober 2022 lämna en gemensam skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitie­departe­men­tet med kopia till Finansdepartementet).

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz
Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock