Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre beredskap för in- och utlån av personal mellan myndigheter

Publicerad

En utredare har fått i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för in- och utlån av personal mellan statliga myndigheter. Syftet är att öka effektiviteten och samverkan inom statsförvaltningen. Nu tidigareläggs delar av redovisningen för att skapa bättre beredskap med anledning av kriget i Ukraina.

– Under pandemin var myndigheterna bra på att hjälpa varandra genom att tillfälligt låna in och ut personal och det är något som regeringen ser mycket positivt på. Med anledning av omvärldsläget och kriget i Ukraina har frågan återigen aktualiserats, säger civilminister Ida Karkianien.

Sverige har en lång tradition av samarbete mellan myndigheter. Samtidigt har det under pandemin framkommit att det finns oklarheter när det gäller regelverket och det praktiska genomförandet. I oktober 2021 fick därför en utredare i uppdrag att kartlägga de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för in- och utlån av personal mellan myndigheter och föreslå åtgärder som kan leda till fler in- och utlån. Nu tidigareläggs delar av redovisningen av uppdraget.

– Vi är nu inne i en ny kris och jag ser behov av att skapa bättre beredskap och reda ut oklarheter. Jag har därför bett Thomas Bull att inkomma med en delredovisning av sitt uppdrag redan nu i vår. Min förhoppning är att hans utredning ska bidra till att fler myndigheter känner sig trygga med vad som gäller rent juridiskt. Det är viktigt om vi skulle hamna i ett läge då fler myndigheter behöver stöd, säger civilminister Ida Karkianien.

Utredaren Thomas Bull har uppdragits att senast den 16 maj 2022 lämna en delredovisning som innehåller en redogörelse för de övergripande rättsliga förutsättningarna för in- och utlån av personal mellan myndigheter. Som en följd av delredovisningen har utredaren bett om förlängd tid för genomförandet av uppdraget. Slutredovisningen flyttas därför fram två månader, till den 14 oktober 2022.

Justitierådet Thomas Bull är sedan 2013 ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.