Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner

Publicerad

Justitie­departe­mentet har i dag remitterat ett antal lag­förslag för en jämn fördel­ning av boende­platser för personer som befinner sig i Sverige med stöd av EU:s mass­flykts­direktiv.

Ladda ner:

Europa förbereder sig för den största flykting­krisen sedan andra världs­kriget. Redan nu har fler människor flytt från Ukraina än som kom till Europa från Syrien 2015. Sverige ska ta sitt ansvar men andra länder förväntas även ta sitt ansvar. Mottagandet ska ske med kontroll, under ordnade former och med en jämnare fördelning över hela landet.

Justitie­departe­mentet har i dag remitterat ett utkast till lagråds­remiss med förslag på åtgärder för att ordna tillräckligt många boende­platser samt åstad­komma en jämnare fördel­ning över landet av boende­platser för skydds­behövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s mass­flykts­direktiv.

Promemoria: Åtgärder för en jämnare fördel­ning av boende för vissa skydds­behövande (utkast till lagråds­remiss)

– Ny lag­stiftning ska ge ett mot­tagande med jämn fördelning under ordnande former, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

Migrations­verket behåller huvud­ansvaret för mottagandet av personer i Sverige med stöd av mass­flykts­direktivet. Myndig­heten föreslås bland annat få rätt att anvisa en kommun som ska ordna boendet för dessa personer och att bestäm­melser ska införas i befintlig lag, någonting som kom­munerna ska få ersättning för. Dessa ersätt­ningar kommer, liksom fördel­ningen av anvis­ningar, att regleras i förordning. Det föreslås också att kommunerna ges befogenhet att anordna boenden för dessa personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz
Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock