Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen ger åtta myndigheter i uppdrag att förstärka arbetet mot segregation

Publicerad

I regeringens långsiktiga strategi mot segregation konstateras bland annat att arbetet med att minska och motverka segregation måste bedrivas tvärsektoriellt, kunskapsbaserat och långsiktigt. De statliga myndigheterna behöver därför ha ett tydligt segregationsperspektiv i sitt arbete.

Åtta myndigheter får nu ett till stora delar likalydande uppdrag att analysera och redovisa i vilken utsträckning som nya statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation, särskilt regionala statistikområden, socio­ekonomiskt index och statistik fördelat på områdestyper, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag. Myndigheterna det gäller är Arbets­förmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens servicecenter, Statens skolverk och Trafikverket.

Bakgrunden är riksdagens budgetbeslut i november 2021 om att Delega­tionen mot segregation (Delmos) ska avvecklas. Myndigheten fick i sitt regleringsbrev för 2022 i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022. Genom dagens regeringsuppdrag kommer arbetet mot segregation att förstärkas i flera myndigheters verksamhet.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 oktober 2022.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz