Regeringen ger uppdrag om hållbart skogsbruk

Publicerad

Regeringen har idag gett Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att underlätta för alla som arbetar i och med skogen praktiskt ska kunna ta hänsyn till enskilda arter och samtidigt få ekonomi i sina verksamheter.

Uppdraget innebär att regeringen ger Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att:

  • ta fram strategier och arbetssätt för förebyggande åtgärder för artskydd i skogen.
  • revidera och besluta om myndigheternas befintliga gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. De gemensamma riktlinjerna ska också innehålla en ansvarsfördelning för kunskapsinhämtning i ärenden.
  • underlätta för skogsägare och verksamhetsutövare genom att fortsätta utveckla befintliga vägledningar om lämplig hänsyn till fridlysta arter och deras livsmiljöer vid skogsbruksåtgärder.
  • föra en dialog med länsstyrelser och andra relevanta myndigheter, representanter för skogsägare, skogsnäring, miljöorganisationer och andra berörda vid genomförande av uppdraget.

I ett nästa steg avser regeringen att göra en översyn av artskyddsförordningen som avser hur artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet ska införlivas i förordningen och därefter en översyn av miljöbalken i de delar som föranleds av artskyddsutredningens betänkande.

Myndigheterna ska slutredovisa uppdraget senast den 30 september 2023.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Artskyddsförordningen

Det svenska artskyddet regleras i artskyddsförordningen (2007:845), där finns fridlysningsbestämmelser som både grundar sig på EU-lagstiftning och internationella överenskommelser samt svenska fridlysningsregler.

Artskyddsförordningen innehåller bl.a. fridlysningsregler som innebär förbud att på olika sätt skada eller störa vilda djur- och växtarter, regler om kontroll och begränsning av handel med djur- och växtarter, regler om djurhållning för pälsproduktion samt regler om djurparker och förevisning av djur.