Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen lagändringar med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Syftet med förordningen och förslagen är att modernisera och effektivisera exportkontrollarbetet.

EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden trädde i kraft hösten 2021. Det handlar om produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen. I propositionen föreslås nödvändiga och lämpliga lagändringar för att anpassa den nationella lagstiftningen till den nya förordningen.

– Det här förslaget innebär ett modernare regelverk och bidrar till ökad trygghet vid handel med svenska företag så att Sverige kan ligga i framkant på exportkontrollområdet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utöver kraven i EU:s förordning innebär propositionen bland annat bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd. Det föreslås också att det införs sanktionsbestämmelser för överträdelser av de nya tillståndskrav som följer av förordningen och av de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandena.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh