Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden

Publicerad

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 en reform som innebär att skyddat boende regleras som ny placeringsform, blir tillståndspliktigt och förenat med kvalitetskrav. I samma budgetproposition föreslog regeringen ett tillfälligt statsbidrag för att stödja de ideella organisationer som driver skyddade boenden och behöver utveckla kvaliteten i verksamheten. Regeringen har nu fattat beslut om en förordning för det tillfälliga statsbidraget på 50 miljoner kronor. Reformen är en del av en överenskommelse med Miljöpartiet.

Sedan flera år pågår en kvalitetsutveckling av skyddat boende för våldsutsatta. Många skyddade boenden drivs av ideella organisationer som genomför insatser åt socialtjänsten. Den ideella basen för dessa verksamheter har många fördelar. Samtidigt finns det en stor variation i skyddade boendens förutsättningar att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn på kommunernas uppdrag. Det är också viktigt att uppmärksamma den sårbara situationen för medföljande barn i skyddat boende.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 en barnrätts- och jämställdhetsreform som innebär att skyddat boende regleras som ny placeringsform, blir tillståndspliktigt och förenat med kvalitetskrav. I samma budgetproposition föreslog regeringen att 50 miljoner kronor för 2022 ska användas i ett tillfälligt statsbidrag för att stötta ideella organisationer som behöver utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Reformen är en del av regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, och utgår från en överenskommelse med Miljöpartiet.

- Kvinnojourerna och andra ideella organisationer som driver skyddat boende gör ett ovärderligt arbete. Med denna insats tar vi nästa steg för att säkerställa att våldsutsatta har tillgång till skyddat boende av god kvalitet över hela landet, säger arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Regeringen har nu beslutat om en förordning om det tillfälliga statsbidraget. Bidraget kommer att fördelas av Socialstyrelsen och ska användas för tillfälliga åtgärder för att höja kvaliteten på verksamheten.

Ideella organisationer kommer att kunna söka upp till cirka två miljoner kronor under en treårsperiod. Det tillfälliga statsbidraget uppgår till 50 miljoner kronor för 2022. Under 2023 beräknas statsbidraget uppgå till 50 miljoner kronor och 20 miljoner kronor för 2024 respektive 2025.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2022.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein