Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Barnombudsmannen om att främja barnanpassad information och kunskap med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad

Med anledning av Rysslands pågående invasion i Ukraina ger regeringen uppdrag till Barnombudsmannen att föra löpande dialog med civilsamhället och erbjuda stöd med att anpassa information och kunskap till barn.

– I detta allvarliga säkerhetsläge är det många barn, både de som bor i Sverige och de som flytt kriget i Ukraina, som är mycket oroade. Därför är det viktigt att barn får tillgång till korrekt och aktuell information på deras egna villkor, säger socialminister Lena Hallengren.

Barnombudsmannen får i uppdrag att föra en löpande dialog med berörda aktörer inom civilsamhället. Barnombudsmannen ska också erbjuda stöd till berörda aktörer inom civilsamhället och myndigheter, kommuner och regioner i arbetet med att anpassa information och kunskap riktad till barn. Det kan handla om information till barn som känner oro i den rådande situationen och information om vad som gäller vid ankomst till Sverige, till exempel om hur asylprocessen ser ut och vilka rättigheter barn har såsom rätt till bostad, skola, hälso- och sjukvård. Stödet ska utgå från barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. I genomförandet ska särskild hänsyn tas till barns åsikter och erfarenheter.

Information och kunskap om sina rättigheter är en grundläggande förutsättning för att kunna utkräva sina rättigheter. Det är viktigt att barn har tillgång till korrekt och aktuell information på deras egna villkor. Att nå ut med information till barn, både till barn i Sverige och barn som nyligen kommit hit är en central fråga med tanke på kriget i Ukraina. Bristen på information kan leda till oro, rädsla, bristande kontroll vilket i sin tur kan påverka det fysiska och psykiska måendet.

För uppdraget får Barnombudsmannen använda högst 1 000 000 kronor under 2022. Barnombudsmannen ska senast den 31 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström