Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning lämnar förslag på bestämmelser som ska komplettera EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll på internet

Publicerad

Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet EU:s förordning om terrorism­innehåll på internet – komplet­teringar och ändringar i svensk rätt.

I juni i år kommer EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terroris­minnehåll på internet, den så kallade TCO-förordning, att börja gälla. TCO står för Terrorist Content Online. Förord­ningen innehåller flera nya rättsliga verktyg för att motverka att terrorism­innehåll sprids till allmän­heten på internet. Behöriga myndig­heter i medlems­länderna ska bland annat kunna utfärda en order mot en värd­tjänst­leverantör (till exempel webbsidor, sociala medie­tjänster, video-, bild- och ljud­delnings­tjänster, moln­tjänster, sök­motorer, online­spel) om att terrorism­innehåll inom en timme ska avlägsnas, eller på annat sätt göras oåtkomligt.  Förord­ningen över­lämnar till medlems­staterna att i nationell rätt reglera ett sanktions­system vid över­trädelser och säker­ställa en rätt till effektiva rätts­medel.

SOU 2022:18 EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet - kompletteringar och ändringar i svensk rätt

– Terrorist­propaganda ska inte ha någon plats på internet. Sprid­ningen av terrorism­innehåll online riskerar att medföra att personer radikali­seras genom glorifi­ering av terror­attentat eller terror­organisationer. Jag ser därför fram emot att regel­verket ska komma på plats, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Den så kallade TCO-utredningen har letts av Johan Sjöö, lagman vid Förvalt­nings­rätten i Malmö. Utred­ningen har haft i uppdrag att lämna förslag på vilken myndighet, Polis­myndigheten eller Säker­hets­polisen, som ska utses till behörig myndighet enligt förord­ningen, samt hur förord­ningen i övrigt ska kunna genom­föras i Sverige och vilka författ­nings­ändringar det kräver.

Utredningen har i ett del­betänkande som över­lämnades i oktober 2021 föreslagit att Polis­myndig­heten ska få uppdraget som behörig myndighet enligt förord­ningen. Del­betän­kandet har remitterats och frågan bereds nu inom Regerings­kansliet. 

I det slut­betänkandet som i dag över­lämnats föreslår utred­ningen att en komplet­teringslag ska införas i Sverige som ska reglera exempelvis en möjlig­het för den behöriga myndig­heten att i vissa fall besluta om administ­rativa sanktioner (sanktions­avgift och vites­före­läggande), att en sanktions­avgift ska uppgå till 5 000–5 miljoner kronor, och att den behöriga myndig­hetens beslut ska få över­klagas till allmän förvalt­nings­domstol.

Slutbetänkandet ska nu remitteras. Därefter kommer det samlade under­laget beredas inom Regerings­kansliet. Regeringens mål­sättning är att nödvändig komplet­terande lag­stift­ning ska vara på plats så snart som möjligt.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren