Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ska se över barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Syftet med utredningen är att få kunskap som kan ligga till grund för möjliga åtgärder när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter.

– Målet för regeringens barnrättspolitik är att alla barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Nu ska barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter utredas. Det är ytterligare ett steg framåt i arbetet mot målet, säger socialminister Lena Hallengren. 

Utredaren ska bland annat ta ställning till om Sverige bör ansluta sig till (så kallat ratificera) det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism och analysera konsekvenserna av en eventuell ratificering. Det är upp till varje stat att besluta om ett protokoll ska ratificeras. Det tredje tilläggsprotokollet innebär att barn, eller representanter för barn, kan vända sig till FN:s kommitté för barnets rättigheter om de anser att deras rättigheter enligt barnkonventionen har blivit kränkta.

Till särskild utredare utses Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och handlar om att barn har egna rättigheter. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, och berör till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken. Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Det innebär att alla barn, oavsett bland annat ålder, kön och funktionsnedsättning, ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Målet grundar sig bland annat på det åtagande som Sverige har genom att ha ratificerat barnkonventionen. Barnkonventionen är dessutom lag i Sverige sedan den 1 januari 2020. Lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen, vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och ger förutsättningar för att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot