Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Myndigheter ska gemensamt följa upp samhällets elektrifiering

Publicerad

Regeringen ger Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket i uppdrag att under perioden 2022 – 2024 göra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering och elsystemets utveckling. Uppdraget är en del av genomförandet av regeringens nationella strategi för elektrifiering.

I februari presenterade regeringen en nationell strategi för samhällets elektrifiering. Syftet är att skapa förutsättningar i energisektorn för att elektrifieringen ska bidra till att klimatmålen kan nås samtidigt som Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.

Omställningen sker nu mycket snabbt genom omfattande elektrifiering av vägtransporter och genom industrins storskaliga planer för fossilfrihet. En myndighetsgemensam uppföljning ska underlätta för regeringen och andra aktörer att kunna dra slutsatser om hur elsystemets förutsättningar att utvecklas i takt med elbehoven ser ut. Uppföljningen har betydelse för genomförandet av övriga åtgärder i elektrifieringsstrategin som syftar till att förbättra sådana förutsättningar.

Den första av de 67 åtgärder som presenterades i strategin handlar om en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering. Nu ger regeringen Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med den myndighetsgemensamma uppföljningen. Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket ska gemensamt ta fram kvalitetssäkrade bedömningar av Sveriges totala elbehov fram till 2045 och göra en bedömning av hur elsystemets förutsättningar kan utvecklas i takt med elbehoven ser ut.

I uppdraget ingår också att ta fram flera underlag som några av myndigheterna på egenhand ansvarar för. Detta motsvarar ett flertal andra åtgärder i elektrifieringsstrategin. Till exempel ska Svenska kraftnät följa upp transmissionsnätsinvesteringar, Energimyndigheten ska följa upp utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas i hela landet och Energimarknadsinspektionen ska följa upp hur arbetet går med att halvera ledtiderna för nya elnät till senast 2025 samt sammanställa slutsatser om elmarknadens utveckling.

Uppdraget ska årligen redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i en rapport senast den 15 december 2022, den 15 december 2023 och den 13 december 2024.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen