Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen fattar beslut som skyndar på utbyggnad om havsbaserad vindkraft

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

Ladda ner:

Regeringen beslutade idag om en ändring av ett tidigare tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark på svenska Kriegers flak, söder om Skåne. Beslutet innebär att den senaste generationens vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 280 meter mot tidigare 170 meter kan byggas, vilket såväl sänker produktionskostnaderna som ger en ökad och mer jämn elproduktion. En förlängning av tillståndstiden från 30 till 35 år innebär att vindkraftverken kan producera el under hela sin tekniska livslängd.

– Med regeringens beslut idag tar vi ytterligare viktiga steg för att växla upp vår gröna industriella revolution. Regeringen stärker Sverige genom att snabbare bryta beroendet av fossila bränslen, bygga ut vår energiproduktion och skynda på den gröna industriella revolutionen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

– Vindkraft långt ute till havs är avgörande för att stärka Sveriges energiförsörjning framåt. Beslutet om Kriegers flak kommer att öka elproduktionen, så vi kan få tillgång till mer billig el snabbt, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen skyndar på utbyggnaden av vindkraft långt ute till havs, som generellt varken hörs eller syns från land. Havsbaserad vindkraft innebär generellt en mindre påverkan på motstående intressen och den ger en jämnare elproduktion. Regeringen har sedan tidigare gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 90 TWh elproduktion till havs, utöver de områden som pekas ut i Sveriges havsplaner.

Regeringskansliet handlägger även en ansökan enligt kontinentalsockellagen om nedläggning av kablar för landanslutning av vindkraftsparken. 

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Regeringens beslut i korthet

Regeringen har beviljat Vattenfall vindkraft AB:s ansökan om ändring av tillstånd till uppförande och drift av havsbaserad vindkraftspark vid Kriegers Flak i Skåne. Tillståndet har beviljats enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Bakgrund

År 2006 gav regeringen Vattenfall i tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft på Kriegers flak i södra Östersjön. Tillståndet omfattade högst 128 vindkraftverk med en totalhöjd på som mest 170 meter. År 2014 förlängde regeringen igångsättningstiden och ändrade flera villkor för verksamheten.

År 2016 pekades sydvästra Skånes utsjövatten ut som Natura 2000-område. Området överlappar delvis det område på Kriegers flak där Vattenfall har tillstånd att uppföra en vindkraftspark. I mars 2021 meddelade Länsstyrelsen i Skåne län ett Natura 2000-tillstånd för den verksamhet som omfattas av Vattenfalls aktuella ansökan om ändringstillstånd.

Vindkraftsparken är ännu inte uppförd.