Stärkt beredskap för kris och krig

Publicerad

Regeringen presenterar i dag en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.

Ladda ner:

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har regeringen sett att det finns anledning att snabba på återuppbyggnaden av det civila försvaret. Regeringen aviserade tidigare i våras att 800 miljoner kronor tillförs i vårändringsbudgeten för 2022 för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Det är tillsammans med de 4,7 miljarder kronor som tidigare aviserats den största satsningen på det civila försvaret i modern tid och omfattar hela samhället.

Beredskapsmyndigheter

60 statliga myndigheter ska bli så kallade beredskapsmyndigheter. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten ska gemensamt stödja aktörerna i det nya beredskapssystemet och säkerställa den gemensamma totalförsvars­planeringen.

Affärs­verket svenska kraftnät Migrations­verket Statens service­center
Arbets­förmedlingen Mynd. för digital förvaltning Statens skolverk
Bolagsverket Mynd. för psykologiskt försvar Statens veterinär­medicinska anstalt
E-hälso­myndig­heten Mynd. för sam­hälls­skydd och beredskap Strål­säkerhets­myndig­heten
Energi­marknads­inspektionen Natur­vårds­verket Sveriges meteoro­logiska och hydro­logiska institut
Finans­inspektionen Pensions­myndig­heten Säker­hets­polisen
Folk­hälso­myndig­heten Polis­myndig­heten Trafikverket
Försäkrings­kassan Post- och tele­styrelsen Transport­styrelsen
Kriminal­vården Riks­gälds­kontoret Tullverket
Kust­bevak­ningen
Sjöfarts­verket
Åklagar­myndig­heten
Lant­mäteriet
Skatte­verket
Domstols­verket
Livs­medels­verket
Social­styrelsen
 
Luftfarts­verket
Statens energi­myndighet
 
Läke­medels­verket
Statens jordbruks­verk
 
Läns­styrelserna
   

– Vi gör nu en historisk satsning för att stärka Sveriges civila försvar och krisberedskap. De utpekade myndigheterna ska vidta en rad åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft i såväl fredstida krissituationer som för höjd beredskap och krig. Det handlar bland annat om att samverka med Försvarsmakten när det gäller behovet av stöd till det militära försvaret, genomföra risk- och sårbarhets­bedömningar samt öva och utbilda personal, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Beredskapssektorer

Tillgång till rent dricksvatten, fungerande elförsörjning, transporter och fungerande transportinfrastruktur – det är nödvändiga förutsättningar i vardagen men också under fredstida krissituationer och höjd beredskap. Därför inrättar regeringen tio beredskapssektorer för att stärka motstånds­kraften i viktiga samhällsfunktioner.

I beredskapssektorerna ingår beredskapsmyndigheterna. För varje sektor utses också en sektorsansvarig myndighet, som ska leda arbetet med att samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Den sektors­ansvariga myndigheten ska driva på arbetet inom sin beredskapssektor, stödja beredskaps­myndigheterna och verka för att samordning sker med andra aktörer.

Hälsa, vård och omsorg Livsmedelsförsörjning och dricksvatten Ordning och säkerhet
Social­styrelsen Livsmedels­verket Polis­myndigheten
Rädd­nings­tjänst och skydd av civil­befolk­ningen Transporter Ekonomisk säkerhet
Myndig­heten för samhälls­skydd och bered­skap Trafikverket Försäkrings­kassan
Elektroniska kommu­nik­ationer och post Energi­försörjning Finansiella tjänster
Post- och telestyrelsen Energi­myndig­heten Finans­inspek­tionen
Försörjning av grunddata
Skatte­verket

Följande beredskapssektorer inrättas:

  • Ekonomisk säkerhet
  • Elektroniska kommunikationer och post
  • Energiförsörjning
  • Finansiella tjänster
  • Försörjning av grunddata
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
  • Ordning och säkerhet
  • Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
  • Transporter

Sex civilområden

För att stärka och kraftsamla totalförsvaret inrättar regeringen en högre regional nivå. Detta görs genom att dela in landets 21 länsstyrelser i sex civilområden.

– Om det värsta skulle hända och Sverige hamnar i krig kommer ett krigsscenario sannolikt se olika ut i olika delar av landet. Därför är det viktigt med riktade insatser som kan se ut på ett visst sätt i exempelvis Göteborgsområdet och på ett annat sätt i norr, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I varje civilområde ska mellan två och sju länsstyrelser ingå. För varje område utses en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen kommer att benämnas civilområdeschef.

Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län som blir civilområdesansvariga. De får uppgifter som syftar till att det civila försvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för att totalförsvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning.

– Den nya strukturen för krisberedskapen och det civila försvaret kommer att innebära en tydligare rollfördelning mellan aktörerna inom det civila försvaret och en bättre samordning. Detta borgar för ett mera effektivt samarbete och snabbare beslutsvägar, säger civilminister Ida Karkiainen.

Den nya myndighetsstrukturen träder i kraft den 1 oktober 2022.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering

Förordningar

Förordningarna kommer att publiceras i Svensk författningssamling när de är kungjorda.

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.