Tillskott till kommunerna för arbetet mot hemlöshet

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utlysa 30 miljoner kronor till kommunerna för att stärka arbetet mot hemlöshet. Medlen ska gå till satsningar på metoden Bostad först, en beprövad och effektiv metod som tar sikte på hemlösa personer med social problematik, till exempel missbruk.

– Att bekämpa och motverka hemlöshet är ett viktigt arbete som behöver intensifieras. Satsningen riktar sig till den mest utsatta gruppen som är hemlösa, personer som redan har missbruk eller psykiska problem. Vi vill att metoden sprids till fler kommuner och därför stöttar vi kommunerna med pengar till arbetet mot hemlöshet, säger socialminister Lena Hallengren.

– Hemmet är den trygga punkten i varje människas liv. Det är en förutsättning för varje nytt steg i livet som man förbereder sig inför. Den avgör vilka arbeten man kan ta, var man kan studera och möjligheten att känna ro. Sverige behöver fler bostäder där fler har råd att bo, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Socialstyrelsen ska enligt uppdraget även vara ett nationellt stöd genom att samordna och stödja kommunerna i deras arbete med Bostad först. Myndigheten kan stötta kommunerna till exempel med vidareutveckling av arbetssätt, utbildning i metoden och spridandet av goda exempel på lokala överenskommelser mellan bostadsföretag och socialtjänst respektive hälso- och sjukvård exempelvis med psykiatrin. Socialstyrelsen ska inom ramen för uppdraget även inhämta kunskap från civilsamhällets organisationer och forskarsamhället.

Ett eget, tryggt hem är centralt för alla människor och på många sätt en förutsättning för välmående och delaktighet i samhället. Metoden Bostad först (Housing first) innebär att personer i akut hemlöshet erbjuds en bostad på samma villkor som andra hyresgäster. Detta kombineras med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser. Sedan 2017 rekommenderar Socialstyrelsen Bostad först i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård samt i de psykosociala insatserna vid schizofreni och hemlöshet. Metoden började implementeras på försök i svenska kommuner under tidigt 2010-tal.

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (2001:453), det yttersta ansvaret för att personer som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Det är cirka en femtedel av Sveriges kommuner som under 2021 uppgav att de erbjuder insatser enligt metoden Bostad först. Andelen har varit ungefär densamma i flera år.

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen en ny nationell hemlöshetsstrategi för perioden 2022–2026. Regeringen aviserade då, även 40 miljoner kronor årligen 2022–2026 för att genomföra strategin som kommer presenteras inom kort.