Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning ska föreslå hur fler utrikes födda kvinnor kan komma i arbete

Publicerad

Regeringen beslutar i morgon att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som syftar till att påskynda utrikes födda kvinnors etable­ring på arbets­marknaden.

Utrikes födda kvinnor har en särskilt svag förank­ring på arbets­mark­naden, både i förhållande till inrikes födda kvinnor och i för­hållande till utrikes födda män. Under 2019 stod nästan var tredje kvinna född utanför Europa utanför arbets­kraften. En av de viktigaste faktorerna för att bryta segrega­tionen är att fler kommer i arbete och kan försörja sig själva.

Dir. 2022:42 Förbätt­rad arbets­marknads­etablering för utrikes födda kvinnor

– Det ska inte finnas ekono­miska incita­ment för kvinnor att ta hand om familjen i stället för att etablera sig på arbets­marknaden. Alla som kan ska jobba, både kvinnor och män, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

Den särskilda utredaren ska bland annat föreslå om målgruppen för etablerings­programmet, som idag omfattar vissa nyanlända invand­rare mellan 20 och 65 år, bör utvidgas och hur etable­rings­program­met kan göras mer flexibelt för nyan­lända som står långt från arbets­marknaden. Utredaren ska också föreslå hur jäm­ställd­hets­perspek­tivet kan synlig­göras i integra­tions­politiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz