Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ett statligt ägt fastighetsbolag för ett starkare och tryggare Sverige

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska titta på om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett effektivt och ändamålsenligt sätt att förebygga, minska och motverka segregation, och brottsligheten som den kan medföra, i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med utredningen som ska redovisas senast den 31 december 2023 är att vända utvecklingen, främja jämlikhet och skapa områden där människor får bättre levnadsvillkor och företag får bättre förutsättningar att verka.

Den socioekonomiska boendesegregationen har ökat sedan 1990-talet och det har fått oönskade konsekvenser som påverkar människors liv på en mängd sätt. Särskilt allvarligt är sämre levnadsvillkor och framtidsutsikter för barn och unga, liksom otrygghet och brottslighet i områden med socioekonomiska utmaningar. Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska utmaningar, men också för att samhället i sin helhet ska vara tryggt. Mot bakgrund av de negativa konsekvenser som boendesegregationen medför behöver flera olika former av åtgärder vidtas.

Ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i områden med socioekonomiska utmaningar, skulle kunna vara en aktör som genom långsiktighet kan bidra till att utveckla områden och fastighetsbestånd till gagn för invånare och samhällets utveckling. Det kan exempelvis handla om fastigheter för bostäder, affärslokaler, fastigheter för samhällsservice samt anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.

En särskild utredare ska analysera om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett effektivt och ändamålsenligt sätt att förebygga, minska och motverka segregation och brottsligheten som den kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att vända utvecklingen, främja jämlikhet och skapa områden där människor får bättre levnadsvillkor och företag får bättre förutsättningar att verka.

– Mycket bra arbete görs idag av kommuner, allmännyttiga bolag, fastighetsägare och civilsamhället för att motverka segregationen och för att förbättra situationen för människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar. Men det finns också utmaningar där ett kortsiktigt vinstintresse bland fastighetsägare skapar problem., Utredningen är en del av regeringens arbete med att vända på varje sten för att förebygga, minska och motverka segregation och brottsligheten som den kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

När blir kommittédirektiv tillgängliga digitalt?

Kommittédirektiv publiceras här på webbplatsen efter att de har trycklovats.