Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler dömda i Sverige får avtjäna straff i sitt eget land

Publicerad

I en lagråds­remiss som beslutas i dag föreslår regeringen att hand­lägg­ningen hos Kriminal­vården och dom­stolarna effektivi­seras ytterligare för att fler EU-medborgare som har dömts i Sverige ska kunna avtjäna straffen i sitt eget land.

Överförande av straff­verk­ställighet är ett sam­arbete mellan stater som för­enklat inne­bär att en dom eller slutligt beslut i brottmål som har meddelats i en stat ska verkställs i en annan stat. Sam­arbetet som rör över­förande av frihets­berövande påföljder bygger på grund­tanken att den dömde ska verk­­ställa sitt straff i den stat där han eller hon har de bästa förut­sätt­ningarna att åter­anpassa sig till ett normalt liv när verk­ställig­heten avslutas.

Lagrådsremiss: Förbättrad hantering av ärenden om över­förande av straff­verk­ställighet

Regeringen föreslår därför följande lagändringar:

  • Kravet att det ska finnas särskilda skäl för ett över­sändande om det återstår mindre än sex månader av straffet vid tid­punkten för över­sändandet tas bort.
  • Ytter­ligare möjlig­heter att sända över domen innan Kriminal­vårdens beslut har fått laga kraft införs.

– I svenska anstalter och häkten finns stora grupper av utländska med­borgare som saknar anknyt­ning till Sverige. Med de nya reglerna på plats kommer fler domar kunna skickas över till andra medlems­stater, vilket kan antas leda till fler över­föranden av dömda personer, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh