Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kungl. bibliotekets och Vetenskapsrådets uppdrag rörande öppen vetenskap förtydligas

Publicerad

Regeringen har beslutat att förtydliga Kungl. bibliotekets och Vetenskapsrådets samordningsuppdrag inom öppen tillgång till vetenskapliga publikationer respektive öppen tillgång till forskningsdata genom att ange uppdragen som permanenta uppgifter i myndigheternas instruktioner. Regeringen har också nyligen gett Kungl. biblioteket i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

– Öppen vetenskap är en prioriterad fråga för regeringen och nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att ställa om till ett öppet vetenskapssystem. Att göra vetenskapligt grundad kunskap tillgänglig för alla bidrar till att främja forskningens transparens, kvalitet och trovärdighet. Det behövs om vi ska knäcka segregationen, leda klimatomställningen och skapa nya gröna jobb i hela landet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Öppen vetenskap innebär en omfattande utveckling där så många moment och verktyg som möjligt i forskningsprocessen görs öppet tillgängliga via internet. Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp där ett flertal element i forskningsverksamheten inkluderas, till exempel öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata, öppna lärresurser, öppen källkod och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen.

Kungl. biblioteket och Vetenskapsrådet ska bland annat samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer respektive öppen tillgång till forskningsdata. Myndigheterna ska varje år publicera varsin rapport med en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer respektive öppna forskningsdata. Ändringarna träder i kraft den 22 augusti i år.

Nyligen gav regeringen också Kungl. biblioteket i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. I uppdraget ingår att, ur ett helhetsperspektiv för öppen vetenskap, identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning. Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket inhämta kunskap och underlag från Vetenskapsrådet samt erfarenheter från lärosäten, myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet