Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Publicerad

Regeringen har i dag över­lämnat en lagråds­remiss med förslag om hur EU:s upphovs­rätts­direktiv ska genom­föras i Sverige.

Den 17 april 2019 antogs EU:s nya upphovs­rätts­direktiv som reglerar upp­hovs­rätten på den digitala inre marknaden. Direktivet syftar till att anpassa och kom­plettera unionens regelverk till den tekniska utveck­lingen.

Lagrådsremiss: Upphovs­rätten på den digitala inre marknaden

I lagråds­remissen föreslås nya inskränk­ningar i upphovs­rätten för att under­lätta under­visning och forskning och för att kultur­arvet ska kunna bevaras, samt nya bestäm­melser för att förbättra förut­sätt­ningarna för att fritt kunna återge äldre konstverk.

För att tidnings­företagen ska kunna få ersätt­ning när deras material används online föreslås även en ny ensam­rätt för fram­ställare av press­publika­tioner och en avtals­licens som möjliggör hel­täckande avtal i situationer där press­publika­tioner utnyttjas på online.

Nya regler för att reglera ansvaret för leveran­törer av tjänster på internet där användarna själva laddar upp material föreslås också. Bestäm­melserna innebär att leveran­törerna ska ingå avtal med de rätts­inne­havare som vill det, men också att de ska vara skyldiga att i flera avseenden agera i för­hållande till material som mot rätts­inne­havarens vilja laddas upp på tjänsterna. Särskilda regler föreslås för att skydda tjänsternas användare.

Vidare inne­håller lagråds­remissen bestäm­melser som avser att stärka avtals­positionen för upphovs­män, utövande konstnärer och foto­grafer när de överlåter sina rättig­heter till förlag, producenter, tidningar och andra aktörer på den upphovs­rättsliga marknaden.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh