Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt regelverk om bolags rörlighet inom EU

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagråds­remiss med förslag till nytt regel­verk för aktie­bolag. Syftet är att utöka möjlig­heterna för bolagen att genom­föra bland annat samman­slag­ningar och del­ningar över nations­gränserna, samtidigt som myndig­hets­kon­trollen skärps. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

EU:s medlems­länder ska ha ett över­gripande regel­verk om bolags rörlighet över nations­gränserna inom unionen. Det gäller framför allt när aktie­bolag kan ombildas, fusione­ras eller delas över nations­gränserna. I syfte att genom­föra EU-reglerna i Sverige föreslår regeringen ett antal föränd­ringar i den nationella lag­stift­ningen.

Lagrådsremiss: Bolags rörlighet över gränserna inom EU

I lagråds­remissen föreslår regeringen att reglerna om aktie­bolags möjlig­het att genom­föra gräns­över­skridande samman­slagningar, så kallade fusioner, ska utvecklas. Det införs också möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och ombild­ning av aktie­bolag.

För att mot­verka att de gräns­över­skridande förfaran­dena används för till exempel brotts­liga eller otill­börliga ända­mål vill regeringen att myndig­hets­kontrollen skärps, där Bolags­verket före­slås få en central roll.

Vidare föreslår regeringen bland annat att aktie­ägare som röstar mot en gräns­över­skridande samman­slutning ska få rätt att lösa in sina aktier, mot en ersätt­ning som bolaget erbjuder. Även arbets­tagarnas rätt till information och med­verkan i samband med ett gräns­över­skridande förfarande stärks.

Flera av förslagen i lagråds­remissen gäller även för ekono­miska föreningar och för finansi­ella företag. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh